Jesyon Ka

Objektif prensipal nan sèvis jesyon ka VIH se asire kliyan yo gen resous ki nesesè yo reyalize ak kenbe sante ki estab.

Frannie Peabody Center ofri pwofesyonèl, prensipal sèvis jesyon ka bay moun k ap viv ak VIH / SIDA nan Cumberland ak konte York. Manadjè ka ki resevwa fòmasyon nou yo bay referans, transpò, kowòdinasyon swen, sipò, ak defans pou ede kliyan satisfè bezwen medikal, sikolojik, legal, fòmasyon travay yo, ak bezwen fizik yo.

Sa ki anba la yo disponib nan kliyan nan administratè ka yo:

  • yon sèl-a-yon sèl sipò

  • asistans ak aplikasyon pou asirans, lojman, sèvis sosyal, ak pwogram dwa

  • ede adrese pwoblèm legal, sante mantal, ak itilizasyon sibstans

  • konsèy pou redwi risk pou anpeche gaye VIH

  • asistans ijans pou swen dantè, swen pou je, ak lòt depans medikal (revni direktiv ak bouchon anyèl aplike)

  • asistans ijans avèk lwaye, ipotèk, ak peman pou sèvis piblik (revni direktiv ak yon limit anyèl aplike)

  • sibvansyon pou lokasyon (direktiv revni ak estanda pri lwaye aplike; tan lis dat yo varye).

Sèvis jesyon ka yo disponib nan biwo nou yo, kay kliyan yo, founisè medikal, lopital, mezon retrèt, enstalasyon koreksyonèl, ak nan anviwònman kominote ki apwopriye yo.

(...)

Anpil nan administratè ka nou yo gen yon Metriz nan Travay Sosyal. Gen lòt ki gen ane eksperyans ekivalan k ap travay ak moun ki gen VIH / SIDA. Tout manm anplwaye yo resevwa fòmasyon entansif sou anbochaj ak edikasyon kontinyèl ak opòtinite devlopman pwofesyonèl nan tout travay yo nan Frannie Peabody Center.

(...)

(...)

Si w ap viv ak VIH / SIDA nan Cumberland oswa konte York epi ou pa gen yon manadjè ka, sèvi ak nimewo telefòn sa yo pou pran randevou pou yon evalyasyon konsomasyon. Charlotte Rogers, Sipèvizè Jesyon Ka, nan 207.749.5163.

Frannie Peabody Center pa fè diskriminasyon kont okenn moun sou baz laj, ras, sèks, orijin nasyonal, eta sivil, preferans relijye, afilyasyon politik, oryantasyon seksyèl, sitiyasyon sante mantal, istwa abi dwòg, sitiyasyon VIH oswa andikap.

(...)

Si ou bezwen swen medikal ijan, pa depann de kominikasyon ki soti nan sit entènèt sa a. Kontakte manadjè ka w la pa telefòn, rele liy kriz lokal ou a oswa ale nan sal ijans lokal ou a.

(...)

Liy kriz Cumberland County: 774-HELP (4357)
Liy kriz Konte York: 800.660.8500