Lojman

Kòm yon pati nan misyon nou an, Frannie Peabody Center angaje nan satisfè bezwen lojman ak rezidansyèl moun k ap viv ak VIH / SIDA nan Maine. HOPWA, pwogram asistans lojman nan tout eta Frannie Peabody Center ki finanse pa Depatman Lojman ak Devlopman Iben Etazini, bay sibvansyon lojman alontèm, asistans pou lokasyon kout tèm, ak asistans ipotèk ak sèvis piblik pou moun ki gen ti revni ki gen VIH / SIDA. Frannie Peabody Center ak fyète asosye ak founisè sèvis parèy VIH / SIDA toupatou nan eta a pou asire bezwen lojman yo satisfè.

Lojman ki estab e abòdab se fondamantal pou moun ki gen VIH / SIDA resevwa sèvis medikal ak sipò pou sove lavi epi diminye chans pou yo ekspoze

lòt moun nan enfeksyon.

Enpòtans Lojman

Asistans Lojman

  • Moun ki gen VIH / SIDA ka elijib pou kout tèm asistans finansye ak lwaye, ipotèk, ak peman sèvis piblik yo ede kenbe lojman ki estab.

  • Sibvansyon pou lokasyon yo disponib atravè pwogram lokasyon ki baze sou lokasyon (TBRA).

(...)

Kalifikasyon

Asistans HOPWA disponib pou rezidan ki pa gen anpil revni nan Maine k ap viv ak VIH / SIDA ki ranpli kondisyon aplikasyon yo ak direktiv sou revni yo.

Moun ki itilize asistans Depatman Lojman ak Devlopman Iben Etazini (HUD), tankou, Seksyon 8, Abri + Swen, SHP ak SRO Mod Rehab,

yo pa kalifye pou sèvis HOPWA.

(...)

(...)

Enfòmasyon pou Kontakte

Si ou enterese nan kout tèm asistans finansye pou depans lojman, kontakte manadjè ka ou a ranpli dokiman ki apwopriye yo. Si ou pa gen yon manadjè ka VIH, kontakte nou nan:

207.619.8013.

(...)

Deyò Cumberland ak konte York, kontakte AIDSganizasyon Sèvis SIDA lokal ou a (ASO). Jwenn yon ASO nan zòn ou an.