top of page

Jesyon Ka

Objektif prensipal nan sèvis jesyon ka VIH se asire kliyan yo gen resous ki nesesè yo reyalize ak kenbe sante ki estab.

HIV Case Management is available to all individuals living with HIV/AIDS in Maine living at or below 500% of the Federal Poverty Line.  Services are covered by MaineCare and Maine's Ryan White Part B Program for individuals without Mainecare. Clients enrolled in case management participate in the development of care plans and annual assessments to evaluate needs and set goals. 

These services may include:

 • one-on-one linkage to care

 • assistance with applications for insurance, housing, social service, and entitlement programs

 • help to address legal, mental health, and substance use issues

 • risk-reduction counseling to prevent the spread of HIV

 • emergency assistance for dental care, eye care, and other medical expenses (income guidelines and annual cap apply)

 • emergency assistance with rent, mortgage, and utility payments (income guidelines and an annual cap apply)

 • rental subsidies (income guidelines and rent standards apply; wait list time varies).

Sèvis jesyon ka yo disponib nan biwo nou yo, kay kliyan yo, founisè medikal, lopital, mezon retrèt, enstalasyon koreksyonèl, ak nan anviwònman kominote ki apwopriye yo.

(...)

Anpil nan administratè ka nou yo gen yon Metriz nan Travay Sosyal. Gen lòt ki gen ane eksperyans ekivalan k ap travay ak moun ki gen VIH / SIDA. Tout manm anplwaye yo resevwa fòmasyon entansif sou anbochaj ak edikasyon kontinyèl ak opòtinite devlopman pwofesyonèl nan tout travay yo nan Frannie Peabody Center.

(...)

(...)

Sèvis jesyon ka yo disponib nan biwo nou yo, kay kliyan yo, founisè medikal, lopital, mezon retrèt, enstalasyon koreksyonèl, ak nan anviwònman kominote ki apwopriye yo.

(...)

Anpil nan administratè ka nou yo gen yon Metriz nan Travay Sosyal. Gen lòt ki gen ane eksperyans ekivalan k ap travay ak moun ki gen VIH / SIDA. Tout manm anplwaye yo resevwa fòmasyon entansif sou anbochaj ak edikasyon kontinyèl ak opòtinite devlopman pwofesyonèl nan tout travay yo nan Frannie Peabody Center.

(...)

(...)

FPC works in partnership with Andwell Health Partners in delivering Ryan White Part B HIV case management services in the Lewiston/Auburn area.

 

andwell.png
Case Management

Sa ki anba la yo disponib nan kliyan nan administratè ka yo:

 • yon sèl-a-yon sèl sipò

 • asistans ak aplikasyon pou asirans, lojman, sèvis sosyal, ak pwogram dwa

 • ede adrese pwoblèm legal, sante mantal, ak itilizasyon sibstans

 • konsèy pou redwi risk pou anpeche gaye VIH

 • asistans ijans pou swen dantè, swen pou je, ak lòt depans medikal (revni direktiv ak bouchon anyèl aplike)

 • asistans ijans avèk lwaye, ipotèk, ak peman pou sèvis piblik (revni direktiv ak yon limit anyèl aplike)

 • sibvansyon pou lokasyon (direktiv revni ak estanda pri lwaye aplike; tan lis dat yo varye).

Jesyon Ka

Objektif prensipal nan sèvis jesyon ka VIH se asire kliyan yo gen resous ki nesesè yo reyalize ak kenbe sante ki estab.

HOPWA-Program-Data-Update-1.png

Additional housing resources for all eligible people in Maine may be found at

MaineHousing

Housing

Sa ki anba la yo disponib nan kliyan nan administratè ka yo:

 • yon sèl-a-yon sèl sipò

 • asistans ak aplikasyon pou asirans, lojman, sèvis sosyal, ak pwogram dwa

 • ede adrese pwoblèm legal, sante mantal, ak itilizasyon sibstans

 • konsèy pou redwi risk pou anpeche gaye VIH

 • asistans ijans pou swen dantè, swen pou je, ak lòt depans medikal (revni direktiv ak bouchon anyèl aplike)

 • asistans ijans avèk lwaye, ipotèk, ak peman pou sèvis piblik (revni direktiv ak yon limit anyèl aplike)

 • sibvansyon pou lokasyon (direktiv revni ak estanda pri lwaye aplike; tan lis dat yo varye).

Sèvis jesyon ka yo disponib nan biwo nou yo, kay kliyan yo, founisè medikal, lopital, mezon retrèt, enstalasyon koreksyonèl, ak nan anviwònman kominote ki apwopriye yo.

(...)

Anpil nan administratè ka nou yo gen yon Metriz nan Travay Sosyal. Gen lòt ki gen ane eksperyans ekivalan k ap travay ak moun ki gen VIH / SIDA. Tout manm anplwaye yo resevwa fòmasyon entansif sou anbochaj ak edikasyon kontinyèl ak opòtinite devlopman pwofesyonèl nan tout travay yo nan Frannie Peabody Center.

(...)

(...)

Jesyon Ka

Objektif prensipal nan sèvis jesyon ka VIH se asire kliyan yo gen resous ki nesesè yo reyalize ak kenbe sante ki estab.

Sèvis jesyon ka yo disponib nan biwo nou yo, kay kliyan yo, founisè medikal, lopital, mezon retrèt, enstalasyon koreksyonèl, ak nan anviwònman kominote ki apwopriye yo.

(...)

Anpil nan administratè ka nou yo gen yon Metriz nan Travay Sosyal. Gen lòt ki gen ane eksperyans ekivalan k ap travay ak moun ki gen VIH / SIDA. Tout manm anplwaye yo resevwa fòmasyon entansif sou anbochaj ak edikasyon kontinyèl ak opòtinite devlopman pwofesyonèl nan tout travay yo nan Frannie Peabody Center.

(...)

(...)

Behavioral Health

Jesyon Ka

Objektif prensipal nan sèvis jesyon ka VIH se asire kliyan yo gen resous ki nesesè yo reyalize ak kenbe sante ki estab.

Linkage to HIV and Hepatitis C Care

 

Getting tested is the first step in knowing your status and protecting your health.  Click the button below to learn more about our testing and prevention services.

bottom of page